Đầu phun bê tông bề mặt Light Weight Facing Coat Spray Gun

Light Weight Facing Coat Spray Gun - Power Sprays

Đầu phun Light Weight Facing Coat Spray Gun (LW) của hãng Power Sprays được thiết kế để phun các lớp phủ bề mặt có thành phần là hỗn hợp xi măng, cát trong sản xuất sản phẩm GRC/GFRC.

Súng được thiết kế để sử dụng với các trạm máy phun Power-Sprays – dòng PS38, PS9000 và PS10.000.

Ngoài ra, súng phun phủ mặt LW có thể được sử dụng với các máy phun PS1000, 2000 và 4000 để áp dụng nhiều loại vữa bê tông, lớp phủ bảo vệ và các loại phủ bề mặt khác từ vật liệu hỗn hợp xi măng chuyên dụng.

Specification:
Weight: 450gms
Dimensions (overall): 170 x 50 x 100mm
Feed Tube: 25mm (1”)
Air Supply: 500litres per minute (17.5cfm) at 1.4-4bar (20-50psi)
Nozzle options: Traditional Slotted Seat / Tapered Nozzle 5, 6, 9.5mm OR MAM version 4mm, 8mm
Note: excessive hose lengths may require an increase in air supply